Gebruiksvoorwaardes

English   Afrikaans

Opgedateer: Sept 21 , 2014

Lees hierdie Gebruiksvoorwaardes (“Voorwaardes”) asb. sorgvuldig deur. Deur die aflaai, verkryging van toegang tot en die gebruik van die webtuistes of ander produkte of dienste (gesamentlik genaamd die ”Dienste” ) van Scriblr Education , Ing. en ons affiliate (“Scriblr Education ” en “ons”), stem u daartoe toe om deur hierdie Voorwaardes gebind tewees. Indien u nie met hierdie bepalings saamstem nie moet dan nie van hierdie Dienste gebruik maak nie.

Ons behou die reg voor om te eniger tyd hierdie Voorwaardes te verander of aan te pas na ons eie oordeel. Indien ons veranderinge aan hierdie Voorwaardes aanbring, sal ons u daarvan in kennis stel, soos byvoorbeeld die uitstuur van ‘n kennisgewing, die aanbring van die kennisgewing op die Dienste of die opdatering van die opdateringsdatum hier heel bo aan hierdie dokument. U voortgesette gebruik van hierdie Dienste sal u aanvaarding van die wysigings bevestig. Ons moedig u aan om gereeld die Voorwaardes na te gaan om sodoende seker te maak dat u die voorwaardes en bepalings rakende die gebruik van die Dienste ken en verstaan. Indien u dit nie met die geamendeerde Voorwaardes eens is nie staak dan die gebruik van hierdie Dienste en skrap u Scriblr Education rekening.

Ons Gehoor

Hierdie afdeling dui aan wie Scriblr Education kan gebruik.

Scriblr Education is bedoel vir gebruik deur besighede, kleuterskole, skole en individue (ouer as 18 jaar) om kommunikasie te verbeter.

Ons mag, volgens ons eie oordeel, weier om hierdie Dienste aan enige persoon of entiteit aan te bied vir gebruik. Ons mag, sonder kennisgewing en volgens ons eie oordeel, u gebruik van ons Dienste beëindig, of ‘n deel daarvan beëindig en u toekomstige toegang tot en gebruik van ons Dienste blokkeer of voorkom.

Gebruiksinligting

Hierdie afdeling handel oor die inligting wat ons inwin.

Deur die Scriblr Education Webtuiste te gebruik om aansoek te doen, gaan u akkoord dat Scriblr Education inligting rakende u gebruik van die webwerf insamel. Byvoorbeeld: wanneer u op ‘n terminaal met u muis klik, en ‘n foto geneem word of ‘n handeling gekies word, sal die foto en handeling aangeteken word. Vir meer inligting rakende die inligting wat ons van u en u rekenaar insamel en Scriblr Education se beleid rakende geheimhouding van inligting, verwys ons u na ons Privaatheidsbeleid.

Gebruikersinhoud

Hierdie afdeling handel oor u inligting – die inhoud wat u self skep.

Die Dienste bestaan uit interaktiewe sagteware wat gebruikers in staat stel om ‘n boodskap te laat, ook briewe en die versending van en / of die berging van inhoud, insluitende maar nie beperk tot foto’s, teks, grafika, items of ander materiaal (gesamentlik genoem “Gebruikersinhoud”).

U gaan daarmee akkoord dat u die enigste persoon is wat verantwoordelik is vir u gebruikersinhoud en dat Scriblr Education geen verantwoordelikheid dra vir u gebruikersinhoud nie. Alhoewel ons nie verplig is om dit te doen nie, behou ons die reg voor en het die absolute diskresie, om u gebruikersinhoud na te gaan en te eniger tyd te skrap om watter rede ookal.

U behou alle eienaarskap en reg t.o.v. u gebruikersinhoud.

Terugvoer

Hierdie afdeling handel oor die terugvoer wat u ons kan gee oor ons produkte en dienste.

Hiermee willig u in dat u terugvoer, voorstelle, idees of ander inligting of materiaal rakende Scriblr Education of die dienste wat u per e-pos of andersins verskaf (“Terugvoer”) nie vertroulik van aard is nie en die uitsluitlike eiendom van Scriblr Education word en bly. Ons sal daarop geregtig wees om die terugvoer onbeperk te gebruik en / of na goeddunke te versprei vir kommersiële of ander doeleindes sonder om erkenning of kompensasie aan u te gee. Hiermee doen u afstand van enige reg wat u t.o.v. u terugvoer mag hê (insluitende enige kopiereg of morele reg). Ons waardeer terugvoer van ons gebruikers maar moenie u idees met ons deel as u vergoeding daarvoor verwag nie of as u enige reg of aansprake vir uself wil behou nie.

Inhoud van Scriblr Education

Hierdie afdeling gaan oor ons goed – inhoud wat ons geskep het.

Tensy anders gemeld is alle materiaal vervat in die Dienste, met inbegrip van maar nie beperk tot teks, grafika, beelde, kodes, illustrasies, ontwerpe, ikone, foto’s, videogrepe, geskrewe en ander materiaal (gesamentlik genoem “Scriblr Education Inhoud”), te same met die keuse, rangskikking daarvan beskerm deur kopiereg-, handelsmerk, handelsversiering, patentreg, en / of ander intellektuele eiendomsreg en die ongemagtigde gebruik van die inhoud van Scriblr Education kan ‘n oorskryding van die toepaslike wette en hierdie Bepalings wees. Tensy uitdruklik anders vermeld in hierdie Bepalings verleen Scriblr Education nie die uitdruklike of ge-impliseerde reg om die inhoud van Scriblr Education te gebruik nie. U stem hiermee in om nie die inhoud van Scriblr Education , die Dienste of enige ter saaklike sagteware, in sy geheel of gedeeltelik te kopieer, reproduseer, heruitgee, raam, aflaai, versend, modifiseer, vertoon, terugbou, verkoop, of deelneem aan enige verkoping, verhuring, uitlening, toewysing, verspreiding, lisensiëring, onderlisensiëring of eksploitasie op watter wyse ookal, in sy geheel of gedeeltelik nie, tensy uitdruklik in die Bepalings toegelaat.

Hiermee word u ‘n beperkte, nie-eksklusiewe, nie-onderlisensieerbare lisensie om toegang te verkry tot die gebruik van die Dienste en Inhoud van Scriblr Education verleen. Hierdie lisensie is te eniger tyd herroepbaar. Hierdie lisensie is onderworpe aan Scriblr Education se Bepalings en sluit die volgende uit:

 • Die verspreiding, openbare opvoering of vertoon van die Scriblr Education Inhoud;
 • Die modifisering of skepping van ‘n afgeleide van die gebruike van die Dienste, Scriblr Education Inhoud of enige deel daarvan;
 • Die gebruik van enige afskraap, datamyning, robotte of enige soortgelyke inligtiingsversamelingsmetodes of ekstraksiemetodes;
 • Die aflaai (uitgesonderd bladsyverbloeming) van enige deel van die Dienste, Scriblr Education Inhoud of enige inligting daarin vervat, tensy uitdruklik deur die Dienste veroorloof en
 • Enige gebruik van die Dienste of Scriblr Education Inhoud in stryd met die doel daarvan.

Enige gebruik van die Dienste of Scriblr Education Inhoud in stryd met dit wat pertinent in die Bepalings veroorloof word, sonder die vooraf verkreë geskrewe toestemming van Scriblr Education , word streng verbied en sal die lisensiëring om Scriblr Education te gebruik beëindig.

Verbode Aktiwiteite

Hierdie afdeling handel oor sekere dinge wat u as Scriblr Education gebruiker nie mag doen nie.

Bykomend tot die beperkings, soos omskryf in hierdie Bepalings, stem u hiermee in om nie:

 • Die Dienste vir enige onwettige doel, buite die skopus van die bedoelde gebruik of andersins verbode in hierdie Bepalings te gebruik nie;
 • Die Dienste op enige wyse te gebruik wat inmeng met, ontwrigting van, negatiewe uitwerking het op of ander gebruikers verhoed om die Dienste ten volle te geniet of wat die werking van die Dienste sou kon beskadig, buite werking stel, oorlaai of belemmer;
 • Die Sekuritiet van die Dienste te kompromiteer;
 • Ongevraagde of ongemagtigde advertensies, strooipos, versoeke of promosiemateriaal uit te stuur nie;
 • Enige robot, spinnekop, kruiper, skraper of ander geoutimatiseerde middele of koppelvlak, wat nie deur ons verskaf is om toegang tot die Dienste te verkry nie, te gebruik nie;
 • Enige aspek van die Dienste terug te werk of die onderneming van enigiets om die bronkode te ontdek of te systap of die maatreëls wat aangewend is om toegang of beperkte toegang tot ‘n bepaalde gebied te voorkom, te omseil;
 • ‘n Ander gebruiker se rekening sonder magtiging te gebruik of te probeer gebruik nie;
 • Enige filtreringstegnieke wat ons gebruik te probeer omseil nie of om te probeer om toegang te verkry tot gebiede of kenmerke van die Dienste waartoe u nie die magtiging tot toegang het nie;
 • Probeer om, op watter wyse ookal, aan te dui dat u ‘n verhouding met ons het, of dat ons u of enige van u produkte of dienste ondersteun sonder ons uitdruklike geskrewe toestemming daartoe nie;
 • Voorgee om ‘n persoon of entiteit te wees of u affiliasie met ‘n persoon of entiteit;
 • Die publisiteits-, privaatheids- of inligtingsregte van ander te skend, insluitende die neem van foto’s van ‘n ander individu sonder dat die toestemming van daardie individu vantevore daarvoor verkry is nie;
 • Die patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg of ander intellektuele eiendoms- of eienaarsreg van énige ander party te skend nie;
 • Te koop, verkoop, verhuur of op enige ander wyse van kompensasie toegang te verleen tot u Scriblr Education rekening, gebruikersnaam of wagwoord;
 • Enige derdeparty toepassings wat met Gebruikersinhoud in wisselwerking is, te ontwikkel sonder om eers ons geskrewe toestemming te verkry nie; en
 • Die Dienste vir enige onwettige of ongemagtigde doel te gebruik nie of betrokke raak by, of enige aktiwiteit aanmoedig of bevorder wat in stryd is met hierdie Bepalings nie.

Rekeningsekuriteit

Hierdie afdeling handel oor u rekeningsekuriteit.

Nadat u ‘n Scriblr Education rekening geopen het, aanvaar u volle verantwoordelikheid vir enige aktiwiteit op u rekening vir die tydperk wat u op u rekening ingeteken is. U is verantwoordelik om te verseker dat u wagwoord en die wagwoorde vir die terminale, geheim en veilig bly. U onderneem om nie u wagwoord met ander te deel nie of enigiets te doen wat die veiligheid en geheimhouding van u wagwoord in gevaar sal stel nie.

Wanneer u vir die eerste keer u Scriblr Education rekening skep, vra ons u e-posadres om u e-posrekening te verifieer.

Wysigings aan die Dienste

Hierdie afdeling handel oor die moontlikheid dat ons in die toekoms die Dienste kan wysig.

Ons behou vir ons die reg voor om, tydelik of permanent, die Dienste, kenmerke of dele daarvan te wysig of te staak sonder vooraf kennisgewing. U aanvaar dat ons nie aanspreeklik sal wees vir enige wysiging, opskorting of beëindiging van die Dienste of enige deel daarvan.

Kopieregbeleid

Hierdie afdeling beskryf die wyse waarvolgens kennis gegee moet word aan Scriblr Education rakende die inhoud van Scriblr Education wat inbreuk maak op die intellektuele eiendomsreg van ‘n ander en die regte van Scriblr Education rakende hierdie kennisgewing.

Scriblr Education respekteer die intellektuele eiendomsreg van ander. In ooreenstemming met die Digitalemillenium Kopieregwet (“DMCA”) en ander toepaslike wette, het ons die beleid aangeneem dat wanneer dit onder ons aandag gebring word dat daar herhaaldelik op ‘n derdeparty se intellektuele eiendomsreg inbreuk gemaak word, toegang te beperk of die inhoud te wis, of die rekeninge van daardie gebruikers te beëindig, wat herhaaldelik inbreuk maak op die kopieregbeskermde intellektuele eiendomswerk van derdepartye, wanneer toepaslik en volgens ons uitsluitlike goeddunke.

As u van mening is dat iets in die Dienste inbreuk maak op enige kopiereg wat aan u behoort of waaroor u beheer het, kan u ‘n kennisgewing van sodanige inbreukmaking by ons indien by:

Scriblr Education
copyright@scriblreducation.com

Afwysing

DIE DIENSTE EN DIE Scriblr Education INHOUD WORD VERSKAF SOOS WAT DIT IS, SONDER WAARBORG VAN WATTER AARD OOKAL, UITDRUKLIK OF GE-IMPLISEERD, INSLUITENDE MAAR NIE BEPERK TOT GE-IMPLISEERDE WAARBORGE TEN OPSIGTE VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR ‘N BEPAALDE DOEL, TITEL EN NIE-INBREUKMAKEND. DAAR BY, TERWYL Scriblr Education DAARNA STREEF OM ‘N GOEIE, GEBRUIKERSVRIENDELIKE ONDERVINDING TE VERSKAF, KAN ONS NIE EN VERTEENWOORDIG ONS NIE EN WAARBORG ONS NIE DAT DIE DIENSTE ALTYD VEILIG EN GEHEIM OF FOUTVRY SAL WEES NIE OF DAT DIE DIENSTE ALTYD SONDER VERTRAGING, ONDERBREKINGS OF PERFEK SAL FUNKSIONEER NIE.

Opmerking aan Internasionale Gebruikers.

Die Dienste word in beide Suid-Afrika geherberg. Indien u ‘n gebruiker is wat die Dienste vanuit die Europese Unie, Asië of enige ander streek met wette of regulasies wat die insameling van, gebruik van en bekendmaak van persoonlike inligting beheer en anders is as die van Suid-Afrikaanse wette, word dit hiermee onder u aandag gebring dat u, as voortgesette gebruiker van die Dienste, u persoonlike inligting na Suid-Afrika oordra en dat u u toestemming daartoe verleen het.

Dispute

1) Vrywaring

Deur in te stem tot hierdie Bepalings, onderneem u om Scriblr Education , ons bestuurspan, aandeelhouers, werknemers, affiliate, lisensieverleners en verskaffers te vrywaar, verdedig en skadeloos te stel teenoor enige of alle klagtes, aanklagte, eise, skade, verliese, koste, aanspreeklikheid en uitgawes (insluitende prokureurskoste) voortspruitende uit (a) u gebruik van die Dienste; (b) enige Gebruikersinhoud wat u pos, oplaai, gebruik, versprei, berg of andersins versend deur die Dienste; (c) u skending van hierdie Bepalings; of (d) u skending van die regte van iemand anders.

2) Beperking van Aanspreeklikheid

Behalwe waar die wet dit verbied, sal Scriblr Education of die Scriblr Education Partye onder geen omstandigheid aanspreeklik vir enige indirekte, spesiale, straf, toevallige, voorbeeldige of gevolglike skade wees as gevolg van (a) die gebruik van, of die onvermoë om die Dienste te gebruik; (b) die verskaffing van die Dienste of enige materiaal daarin beskikbaar; of (c) die gedrag van ander gebruikers van die Dienste, selfs al is Scriblr Education in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. U aanvaar totale verantwoordelikheid vir u gebruik van die Dienste. U enigste remedie vir ontevredenheid met die Dienste of Inhoud daarvan is om die gebruik van die Dienste te staak. Indien, nie teenstaande hierdie Bepalings, Scriblr Education aanspreeklik bevind sou word vir enige skade of verlies wat u sou gely het, deur of verband hou met die gebruik van Dienste of enige inhoud daarvan, sal Scriblr Education se aanspreekllikheid nie $1,00 (een VSA dollar) oorskry nie. Sommige regsgebiede laat nie beperkings op die aanspreeklikheid toe nie en daarom het die voorafgaande beperking geen betrekking op u nie.

3) Arbitrasie

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE PARAGRAAF SORGVULDIG DEUR WANT DIT VERDUIDELIK HOE U MET Scriblr Education IN ARBITRASIE KAN TREE EN BEPERK DIE WYSE WAAROP U VERLIGTING VAN ONS KAN KRY.

Hiermee kom u en Scriblr Education ooreen om in die geval van ‘n dispuut, tot arbitrasie oor te gaan. Die dispuut kan sy ontstaan hê in die Bepalings of u gebruik van die Dienste. U en Scriblr Education hoef nie tot arbitrasie oor te gaan wanneer een van die partye billike of ander verligting verlang vir die beweerde onwettige gebruik van kopiereg, handelsmerke, handelsname, logos, handelsgeheime of patente nie. ARBITRASIE VERHOED U OM NA DIE HOF TE GAAN OF NA ‘N HOF MET JURIE TE GAAN OM DIE GESKIL TE BESLEG. U en Scriblr Education kom hiermee ooreen om (a) arbitrasie in Pretoria, Rep van Suid-Afrika te laat geskied, (b) dit vertroulik en deur ‘n enkele arbiter gedoen sal word en (c) dat die howe in Suid-Afrika eksklusiewe jurisdiksie het in die geval waar daar tot appél na arbitrasie oorgegaan moet word of na enige hofgeding tussen die partye waar die saak nie aan arbitrasie onderhewig was nie. Anders as klasaksies en remedies hieronder bespreek, het die arbiter die reg om enige remedie toe te staan wat andersins deur ‘n hof toegestaan sal word. OF DIE DISPUUT DEUR ‘N ARBITER OF GEREGSHOF BESLEG WORD, SAL U OF Scriblr Education , NIE DIE EEN TEEN DIE ANDER, KLASAKSIE, KLASARBITRASIE OF VERTEENWOORDIGERAKSIE OF REGSAKSIE NEEM NIE.

4) Forum en Plek

‘n Regsgeding, indien enige, deur u of Scriblr Education , die een teen die ander, sal in Suid-Afrika plaasvind. U en Scriblr Education kom dus ooreen dat die jurisdiksie en plek van daardie howe eksklusief sal wees.

Losmaking

Sou enige bepaling hierin vervat as onwettig geag word, kragteloos of om enige rede nie afdwingbaar wees nie, dan sal daardie bepaling losmaakbaar geag word van hierdie bepalings en sal nie die geldigheid en afdwingbaarheid van die oorblywende bepalings beïnvloed nie.

Die Volledige ooreenkoms

Hierdie Bepalings vervang alle voorafgaande verstandhoudings rakende bogaande uiteensetting en verteenwoordig die volkome ooreenkoms tussen u en Scriblr Education .

Vrae en Kommentaar

Scriblr Education verwelkom opmerkings, vrae, deelname of voorstelle. Stuur asseblief u terugvoer na ons via ons e-pos: support@scriblreducation.com.